January 14, 2021

Zhang Fei God Gundam and Guan Yu Yun Chang v Gundam from SD Sangoku Soketsuden Are Shipping Today!

Liu Bei Unicorn Gundam available, as well!