February 11, 2021

Five Items Including the SD SANGOKU SOKETSUDEN Zhang Liao Sazabi and SD SANGOKU SOKETSUDEN Zhuge Liang Freedom Gundam Ship Today!

Lu Bu Sinanju & Chituma also ships today!